Post in three languages: in English, po polsku и на русском 🙂

The Game for adult girls and boys 🎯💥😉 Inviting friends and acquaintances is welcome 👫👭👬

Every day we do the usual purchases: food, household goods, we pay for mobile services, refuel the car + less often, but we buy clothes and shoes, we book hotels, we buy tickets for buses or concerts, building materials for repair, just gifts for loved ones and much much more 🍎🥦🍕🍨🍺🚗🚌🕌💻

At the same time, we spend money and get nothing except the purchased product or service.
BUT not now ☝️👍 From this point on, each of you can return a part of your spent money to your personal bank account 💵💰 in the form of a cashback in the amount of 1 to 6% of the purchase price AND ADDITIONALLY GET a wonderful gift from Japan from Shiawasedo Polskanot worth less than 200 zł! 🥰😍

Cool? YES! And you do not need to do anything specifically, just as before – ordinary household purchases! 💫🎉

GAME conditions are very simple:

1 / You need to register at this link LINK and get a FREE Cashback World loyalty card. Your e-card is available and active immediately after downloading the application to your smartphone after registration 🙂

Currently, the card is valid in 47 countries, in more than 350,000 retail outlets and more than 10,000 online stores. This means that participants are available from different countries 🌎🌍🌏

2 / Keep making your regular purchases. The minimum check is 50 PLN (about 12 EUR) with a date not exceeding 7 days between the date of purchase and publication.

The list of all available partners (shops and companies) and the conditions of their cooperation with Cashback World is available to everyone in their personal account after registration.

3 / Under this post (in our Facebook group Cashback Shopping Community EU/PL/LV/RU/UA) in the commentary, post a copy of the screen of your smartphone from your personal account (see „My turnovers”), which shows the name of the trading partner, the purchase amount, the date and status of the operation and the last 5 digits of your ID in the Cashback World system (the SAMPLE of the correct comments posted in the first comment on this post)☝️

Under each of your comments in the response, we assign a sequence number, accumulatively. One check – one number! 🤓👏

4 / Each comment of the participants in multiples of 100 (100, 200, 300, … 1000, etc.) will be a winner! We will send the gift free of charge to the address you specified in any country (provided, of course, that mail is operating in this country).

IMPORTANT !!!

1 / The number of gifts is actually not limited! As gifts there will be not only premium cosmetics from Japan and their value will only increase!
2 / The speed of reaching the number of multiple 100 depends only on the activity of the participants!
3 / Depending on the activity of the participants, additional prizes and bonuses are possible by the decision of the organizer, which will be additionally reported in this group.
4 / If you’ll try to falsify your data or data about the purchase provided for the purpose of participating in this event and receiving a prize, the participant will automatically be excluded from the group and will be blocked.
5 / By placing your information and information about your purchases in this post, you thereby confirm your agreement with the rules of the event and the possibility of processing your data by the administrators of the group solely for the purpose of determining the winner in this event.

Good luck! 🎉🎉🎉

————————

Gra dla dorosłych dziewczyn i chłopców 🎯💥😉 zapraszanie znajomych jest mile widziane 👫👭👬

Każdego dnia robimy zwykłe zakupy: jedzenie, towary domowe, płacimy za usługi mobilne, tankowanie samochodu + rzadziej, ale kupujemy ubrania i buty, rezerwujemy hotele, kupujemy bilety na autobusy lub koncerty, materiały budowlane do naprawy, czy poprostu prezenty dla bliskich i dużo dużo więcej 🍎🥦🍕🍨🍺🚗🚌🕌💻

W tym samym czasie, wydajemy pieniądze i nie dostaniemy nic oprócz zakupionego produktu lub usługi.
Ale nie teraz ☝️👍 od tego momentu każdy z Was może zwrócić część swoich pieniędzy na swoje osobiste konto bankowe 💵💰 w formie zwrotu gotówki w wysokości od 1 do 6 % kwoty zakupu i dodatkowo zdobądź cudowny prezent z Japonii od Shiawasedo Polska o wartości nie mniej niż 200 zł!

Fajnie, co? O tak! A Ty nie musisz robić nic konkretnie, tak jak wcześniej – zwykłe zakupy domowe! 💫🎉

Zasady gry są bardzo proste:

1 / musisz zarejestrować się pod tym linkiem LINK i uzyskać darmową kartę lojalnośćową Cashback World. Twoja e-karta jest dostępna i aktywna od razu po pobraniu aplikacji do Twojego smartfona po rejestracji 🙂

Obecnie karta jest ważna w 47 krajach, w ponad 350,000 punktach sprzedaży detalicznej i ponad 10,000 sklepów internetowych. Oznacza to, że uczestnicy mogą być z różnych krajów 🌎🌍🌏

2 / kontynuuj regularne zakupy. Minimalna kwota wynosi 50 pln (około 12 EUR), a data nie przekracza 7 dni między datą zakupu i publikacji.

Lista wszystkich dostępnych partnerów (sklepy i firmy) oraz warunki ich współpracy z Cashback World są dostępne dla wszystkich na swoim koncie osobistym po rejestracji.

3 / pod tym postem (w naszej grupie na Facebooku Cashback Shopping Community EU/PL/LV/RU/UA) w komentarzu umieść zdjęcie ekranu Twojego smartfona z Twojego konta osobistego (rozdział „moje obroty”), zawierający nazwę partnera handlowego, kwotę zakupu, datę, status operacji i ostatnie 5 cyfry twojego ID uczestnika w systemie Cashback World (wzór poprawnych komentarzy opublikowanych w pierwszym komentarzu do tego posta)!☝️

Pod każdym z twoich komentarzy w odpowiedzi umieścimy twój numer. JEDEN CZEK – JEDEN NUMER! 🤓👏

4 / każdy komentarz uczestników w wielokrotności 100 (100, 200, 300,… 1000 itd.) będzie zwycięzcą! Wyślemy prezent bezpłatnie pod podany adres, w dowolnym kraju (pod warunkiem, że poczta działa w tym kraju).

WAŻNE!!!

1 / liczba prezentów nie jest w sumie ograniczona! Jako prezenty będą nie tylko kosmetyki premium z Japonii, a ich wartość tylko wzrośnie!
2 / prędkość dotarcia do liczby wielu 100 zależy tylko od aktywności uczestników!
3 / w zależności od działalności uczestników, dodatkowe nagrody i premie są możliwe na mocy decyzji organizatora, która będzie dodatkowo zgłoszona w tej grupie.
4 / jeśli spróbujesz sfałszować dane lub dane dotyczące zakupu przewidziane w celu uczestnictwa w tym wydarzeniu i otrzymania nagrody, uczestnik zostanie automatycznie wyłączony z grupy i zostanie zablokowany.
5 / umieszczając swoje informacje i informacje na temat zakupów w tym poście, potwierdzasz w ten sposób swoje porozumienie z zasadami zdarzenia oraz możliwość przetwarzania danych przez administratorów grupy wyłącznie w celu określenia zwycięzcy w tym poście. To wydarzenie.

Powodzenia!

————————

The Game для взрослых девочек и мальчиков 🎯💥😉 Приглашение друзей и знакомых приветствуется 👫👭👬

Каждый день мы делаем обычные для нас покупки: продукты питания, бытовая химия и хозяйственные товары для дома, пополняем мобильный телефон, заправляем свое или служебное авто + реже, но покупаем одежду и обувь, бронируем через Booking гостиницы, покупаем билеты на автобус или на концерты, строительные материалы для ремонта, просто подарки для близких и многое многое другое 🍎🥦🍕🍨🍺🚗🚌🕌💻☎️

При этом мы тратим деньги и ничего кроме купленного товара или услуги не получаем.
НО не теперь ☝️👍 С этого момента каждый из Вас может вернуть часть своих потраченных денег на свой личный банковский счет 💵💰 в виде Cashback в размере от 1 до 6% от стоимости покупки И ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ шикарный качественный высокотехнологичный подарок из Японии от Shiawasedo Polskaстоимостью не менее 200 злотых! 🥰😍

Круто? ДА! И при этом Вам ничего не нужно специально делать, только как и раньше – обычные бытовые покупки! 💫🎉

Условия ИГРЫ очень простые:

1/ Зарегистрироваться по данной ссылке LINK и получить БЕСПЛАТНО личную карту лояльности Cashback World. Ваша электронная карта доступна и активна сразу же после скачивания приложения на смартфон после регистрации 🙂

На данный момент карта действует в 47 странах, в более чем 350 000 точках приема и более 10 000 интернет магазинах. Соответственно участники могут быть из любой страны 🌎🌍🌏

2/ Продолжайте делать свои обычные покупки. Минимальный чек – 50 злотых с датой не больше 7 дней между датой покупки и публикации.

Перечень всех доступных торговых партнеров и условий их сотрудничества с Cashback World доступен у каждого в личном кабинете после регистрации.

3/ Под данным постом (в нашей группе на Facebook Cashback Shopping Community EU/PL/LV/RU/UA) в комментарии выкладываем принтскрин со смартфона из личного кабинета (разлел «Мои обороты»), на котором видно название торгового партнера, сумму покупки, дата и статус операции и дополнительно последние 5 цифр Вашего ID в системе Cashback World (ОБРАЗЕЦ правильного комментария выложен в первом комментарии к данному посту) ☝️

Под каждым Вашим таким комментарием в ответе мы присвоим порядковый номер, накопительно. Один чек – один номер! 🤓👏

4/ Каждый комментарий участников кратный 100 (100, 200, 300, … 1000 и т.д.) и будет победителем! Подарок мы вышлем бесплатно на указанный Вами адрес в любую страну (при условии что в ней работает почта) 🎁🎁🎁🥰😍

ВАЖНО !!!

1/ Количество подарков фактически не ограниченно! В качестве подарков будет не только премиум косметика из Японии и их стоимость будет только увеличиваться!
2/ Скорость достижения номера кратного 100 зависит только от активности участников!
3/ В зависимости от активности участников возможны дополнительные призы и бонусы по решению организатора, о чем дополнительно будет сообщено в данной группе.
4/ При попытке фальсифицировать свои данные или данные информации о покупке, предоставленные с целью принятия участия в данном мероприятии и получения приза – участник автоматически исключается из группы и блокируется.
5/ Разместив свою информацию и информацию о своих покупках в данном посте, Вы тем самым подтверждаете свое согласие с правилами мероприятия и возможность обработки Ваших данных администраторами группы исключительно с целью определения победителя в данном мероприятии.

Всем удачи! 🎉🎉🎉